Πολιτική Απορρήτου

„ФИЗИОТЕРАПИЯ БИО ЦЕНТЪР” ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни чрез уебсайта https://okto.bg/ от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. „ФИЗИОТЕРАПИЯ БИО ЦЕНТЪР” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на уебсайта https://okto.bg/  чрез обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта и кандидатстването Ви за работа при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използване на уебсайта https://okto.bg/ , обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта и кандидатстването Ви за работа при нас, включително за следните цели: 

 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на отговор на запитване;
 • извършване на подбор на кандидати за работа;
 • използване на уебсайта на дружеството;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи и други държавни органи;
 • защита от претенции срещу Дружеството.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор - целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. 

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействие, операцията „Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 • Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта https://okto.bg/   – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл или телефон за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Използване на уебсайта https://okto.bg/ – целта на тази операция е поддържането и използването на уебсайт на Дружеството. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни на кандидати за работа: (за извършването на подбор на кандидати за работа ние обработваме имена, имейл адрес и личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография);
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата; 2) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 3) Извършване на подбор на кандидати.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Последващото обработване на личните Ви данни за целите на постоянно кандидатстване за позиция в дружеството се извършва на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез формата на уебсайта: (имена, имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Осъществяване на връзка с лице, отправило запитване през формата на сайта и изпращане на отговор на запитване.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез уебсайта  https://okto.bg/  се обработват на основание обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. и за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR. Легитимният интерес на администратора е осъществяване на контакт с отправилия запитването.
 • Данни за IP адрес - Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически проучвания;
 • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на физическо лице, посетител на сайта за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
 • Основания за обработка на данните: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид, на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR. 
 • Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) „ФИЗИОТЕРАПИЯ БИО ЦЕНТЪР” ЕООД  съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал. След изтичане на срока, „ФИЗИОТЕРАПИЯ БИО ЦЕНТЪР” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще тогава данните Ви се обработват до оттегляне на Вашето съгласие.

(2) В случай, че неодобрен кандидат за работа е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Дружеството връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

(3) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Дружеството, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(4) Администраторът обработва личните Ви данни, предоставени на основание съгласие, до изричното оттегляне на това съгласие.

(5) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, които се обработват на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 1 по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) Дружеството може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл;
 • техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 2 по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 3 по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и функционирането на уебсайта, Администраторът може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни, като хостинг компании. Можете да получите по-подробна информация за обработващите лични данни, като се свържете с нас на посочените данни за контакт по-горе.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез попълване и изпращане по имейл на формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21. Дружеството може да изменя Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на уебсайта https://okto.bg/ , като публикува съобщение за това на уебсайта.

Тази Политика за поверителност е приета на ……….2022 г.

crossmenu